Helsinki 1961

Flag: Yugoslavia Yugoslavia - 1 Athlete

AthleteYear of BirthGender
KOJIC Rista 1934M