Rome 2001 - Wrestling Greco-Roman

Flag: Armenia Armenia - 4 Athletes